budocentrum wiz 480

loading...
loading...

Urząd Gminy pod koniec listopada wydał obwieszczenie informujące o budowie farmy fotowoltaicznej w Samborowie.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie
 
     Działając na podstawie:
 
     - art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.)
 
     1. zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 4,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ew. nr 442 i 446/2, w miejscowości Samborowo, obręb Samborowo, gm. Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Samborowo.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.11.2017 r.

 

 


 

 

Orientacyjne położenie działek nr 442 i 446/2 w miejscowości Samborowo:

samborowo dzialki

 

Farmy fotowoltaiczne – są nowym rodzajem inwestycji w Polsce i są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest świetnym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Czas wykonania inwestycji zajmuje kilka tygodni i jest to ekspresowe tempo w porównaniu do instalacji innych źródeł energii.

 

 

Źródło: Gmina Ostróda, eko-solar.eu

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież