budocentrum wiz 480

Karta Dużej Rodziny obowiązuje w Ostródzie od września 2015 r. Mogą się o nią ubiegać rodziny wielodzietne 2+3 i więcej. Posiadacze karty są upoważnieni do ulg i zniżek oferowanych przez samorząd oraz lokalnych przedsiębiorców.

 

 

 

Poniżej prezentujemy wykaz partnerów Ostródzkiej Karty Dużej rodziny:

WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 800px

 

 

Kto może być posiadaczem karty?


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu rodziny członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

O czym pamiętać przy składaniu wniosku?


Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:


1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;


2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;


3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;


4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;


5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

Więcej szczegółowych informacji można przeczytać tutaj: http://www.ostroda.pl/jestem_mieszkancem/ostrodzka_karta_duzej_rodziny

 

 

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież