Ludzie

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM W OSTRÓDZIE

Burmistrz Miasta Ostróda ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Ostródzie. Jest to bezpośrednio związane z zakończeniem stosunku pracy z Markiem Jankowskim, który wcześniej pełnił tę funkcję.

REKLAMA

Do zadań nowego dyrektora będzie należeć m. in. kierowanie całokształtem spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum i ponoszenie odpowiedzialność za jej działalność i wyniki pracy, jak również sprawowanie nadzoru nad właściwym pełnieniem obowiązków służbowych przez wszystkich pracowników.

Do tego oczywiście niezbędne jest odpowiednie wykształcenie i co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zespołami ludzkimi. Ważna jest też znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum, jak również przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I Etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym i analiza przedstawionych przez kandydatów programów działania i rozwoju Muzeum w Ostródzie na najbliższe 5 lat; etap bez udziału kandydatów.

II Etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi przez Komisję kandydatami i rekomendacja kandydata Burmistrzowi Miasta Ostróda.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Ostródzie” w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w Punkcie Obsługi Interesanta, pokój nr 219 lub przesłać na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 15.30.

zdjęcie: muzeumwostrodzie.pl