Samorząd

ŁUKASZ ŻARKIEWICZ NOWYM NACZELNIKIEM WYDZIAŁU INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA OSTRÓDA

Poznaliśmy nowego Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Następcą Wojciecha Spittala na tym stanowisku został Łukasz Żarkiewicz.

REKLAMADo obowiązków nowego naczelnika będzie należeć:

1) organizowanie i kierowanie pracą Wydziału,

REKLAMA2) zapewnienie prawidłowego, sprawnego i terminowego wykonywania zadań Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ostródzie,

3) nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) przygotowanie inwestycji do realizacji , w tym inwestycji finansowanych z funduszu  europejskiego,

5) zlecanie, sprawdzanie i uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji i realizowanych na terenach zarządzanych przez Gminę Miejską,

6) przygotowywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sprawach związanych z prowadzonymi inwestycjami ,

7) nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej oraz wniosków komisji Rady Miejskiej dotyczących spraw mieszczących się w zakresie działania Wydziału,

8) wstępne aprobowanie pism przedkładanych Burmistrzowi Miasta do podpisu,

9) organizowanie i koordynowanie wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta, nadzorowanie prawidłowości i terminowości ich realizacji,

10) przygotowywanie zleceń (umów) dotyczących opracowania projektów lub innej dokumentacji planowanych inwestycji oraz projektów umów w sprawach inwestycji,

11) udział w odbiorach prac inwestycyjnych,

12) bieżące analizy potrzeb inwestycyjnych miasta oraz przygotowywanie wstępnych założeń projektowych,

13) tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bieżącą analizą ryzyka przy tworzeniu dla każdej inwestycji,

14) nadzór nad realizacją zlecanych inwestycji,

15) dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiektów stanowiących własność Gminy.