Kultura

OD 1 WRZEŚNIA UCZNIOWIE KLAS 1-3 SP4 Z PRZENIOSĄ SIĘ Z UL. KOŚCIUSZKI 14 NA KOŚCIUSZKI 22?

Wraca temat przeniesienia młodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie z budynku przy ul Kościuszki 14 do budynku przy Kościuszki 22, gdzie uczą się starsi uczniowie. Na najbliższej sesji radni zajmą się projektem uchwały na ten temat przygotowanej przez Urząd Miasta.

REKLAMAProjekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie poprzez zmianę siedziby będzie procedowany na sesji w dniu 23 lutego. Aby od 1 września młodsze dzieci zaczęły uczęszczać do budynku przy Kościuszki 22, decyzja musi zostać podjęta, zgodnie z przepisami, do końca lutego.

W projekcie uchwały intencyjnej wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej czyli Kościuszki 14 na nową przy ul. Kościuszki 22, zapewniając dzieciom przekształcanej szkoły i dotychczas uczęszczającym do niej kontynuację nauki w budynku przy ul. Kościuszki 22.

REKLAMAUchwała ma zobowiązać Burmistrza Miasta do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły, w tym zawiadomienia o takim zamiarze Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły, a także uzyskania niezbędnych opinii.

Przekształcenie szkoły musi rozpocząć się od podjęcia uchwały intencyjnej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, podjęcie w.w. uchwały wynika

z konieczności dostosowania liczby budynków szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda do realnych potrzeb związanych z demografią i racjonalizacją wydatków publicznych. W budynku szkoły przy ul Tadeusza Kościuszki 22 prowadzone są obecnie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane dla klas IV – VIII (15 oddziałów), zaś w budynku zlokalizowanym przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 uczą się jedynie dzieci klas I – III (9 oddziałów).

Jak argumentuje miasto, budynek przy Kościuszki 22 posiada 23 pomieszczenia lekcyjne w tym 19 sal dydaktycznych, dwie sale językowe, salę komputerową i świetlicę, co zapewnia wszystkim uczniom klas I-VIII odpowiednią bazę dydaktyczną oraz możliwość kontynuacji nauki.

Budynek przy Kościuszki 14, w którym aktualnie uczą się uczniowie klas 1-3 pozostanie w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Ostróda, a jego przeznaczenie ma zostać ustalone w późniejszym czasie. Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu uchwały zaznacza się, ze nie planuje się zmian w zakresie ograniczenia zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły w związku z przeniesieniem jej siedziby.

Jak na projekt miasta zareagują na najbliższej sesji radni? Na wczorajszej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz dzisiejszej Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej wydawali się dość zaskoczeni pomysłem. I nie chodzi tu o sam fakt próby rozwiązania sytuacji, gdy jedna szkoła mieści się w dwóch budynkach, gdyż większość zgadza się z tym , że generuje to dodatkowe koszty i kiedyś coś z tym trzeba zrobić, ale ze sposobem informowania o tym zamiarze i przedstawianiem uchwały niemalże w ostatniej chwili na podjęcie decyzji.

REKLAMAJak podkreślali, najpierw należałoby przekonać m.in. rodziców młodszych  uczniów, przedstawić im korzyści z faktu przeniesienia siedziby placówki, zaprezentować wizualizacje, koncepcje, plan inwestycji mających dostosować budynek i otoczenie przy ul. Kościuszki 22 do wymagań młodszych dzieci, a nie stawiać ich przed faktem dokonanym bez żadnych konkretów, co tylko może zwiększyć ich protesty w tej sprawie. Gdyby zostało to przedstawione w odpowiedni sposób i przedstawiono korzyści z takiego rozwiązania, rodzice byliby bardziej chętni do zgody na przeniesienie.

Nie przedstawiono rodzicom żadnych planów i pomysłów , np. typu wizualizacji nowych klas dla młodszych uczniów, placu zabaw, dostosowania placówki do potrzeb maluchów itp, tak by zachęcić rodziców do tego by chętniej zgodzili się na przeniesienie uczniów do dużej czwórki.  Na chwilę obecną nie ma też wyliczenia kosztów potrzebnych do dostosowania placówki do przyjęcia młodszych dzieci i podniesienia standardu szkoły, a także dokładnych planów zagospodarowania ewentualnie opuszczonego budynku przy Kościuszki 14.

Na komisjach radni nie negowali tego, że skoro w dwóch szkołach są niewykorzystane pomieszczenia, to trzeba coś z tym zrobić, by nie marnować pieniędzy, jednak niekoniecznie musi to wiązać się z przeniesieniem młodszych uczniów, być moze dałoby się przedstawić inną koncepcję na zagospodarowanie budynku. Po za tym, jak stwierdzili, trudno głosować nad taką uchwałą, gdy nie ma żadnej koncepcji.

Jak postanowią radni na najbliższej sesji? Z tego, co mogliśmy usłyszeć na komisjach, wszystko wskazuje na to, że nie przyjmą uchwały z powodów wyżej wymienionych.