Samorząd

OGŁOSZONO KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W OSTRÓDZIE

Burmistrz Miasta Ostróda dziś ogłosił konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul Kościuszki 14. Wszystkie szczegóły oraz opis, czym powinien cechować się kandydat dostępne są w oficjalnym dokumencie zaprezentowanym poniżej. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami i życzymy powodzenia w konkursie.

REKLAMA

Wykształcenie wyższe i tytuł magistra, magistra inżyniera lub  inny równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne to tylko pierwszy punkt z wielu wymogów, które muszą spełnić kandydaci na dyrektora placówki pedagogicznej.  Aplikacje od nauczycieli rozpatrywane będą pod kątem ukończonych studiów wyższych z zakresu zarządzania albo odpowiednich kursów, jak również oceny dorobku zawodowego, którego minimalny okres to pięć lat. Ważne są też warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym i pełna zdolność do czynności prawnych.

Osoba taka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie może toczyć się przeciwko takiej osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Osoby niebędące nauczycielami również mogą ubiegać się o ogłoszone stanowisko. Wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej są bardzo podobne, czyli co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz nie może toczyć  się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

Oferty należy składać pisemnie w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym z dopiskiem: “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie“, w terminie do 27 września 2019 roku w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 119) lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie) na adres:

Burmistrz Miasta Ostróda

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Foto: Google Maps

EM