Samorząd

PIERWSI MIESZKAŃCY ODEBRALI JUŻ SWOJE KARTY OSTRÓDZKIE

Pierwsi mieszkańcy Ostródy odebrali już swoje karty. Obecnie trwa wydawanie kart tym mieszkańcom, którzy złożyli już wcześniej stosowne wnioski o ich wydanie.

Reklama

Pierwsza partia Kart Ostródzkich dotarła już do Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o jej wydanie mogą zgłaszać się po odbiór swoich kart (po uprzednim, telefonicznym umówieniem się z pracownikiem Urzędu Miejskiego, nr tel. 89-642-94-55). Ich wydawaniem zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich.

Karta Ostródzka jest wydawana tym, którzy mieszkają w naszym mieście i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają z wszystkich usług. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Miejską Ostróda oraz podmioty uczestniczące w Programie, zgodnie z Programem „Karta Ostródzka” i dokumentami, które zostały wskazane w UCHWALE Nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Ostródzka”.

Kartę Ostródzką można otrzymać składając wniosek o wydanie karty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (pokój Nr 105 parter)

Do wniosku trzeba okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie:

– pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Ostródzie poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu, na której widnieje adres zamieszkania,

– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzednik rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku,

– emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na której widnieje adres zamieszkania.

O tym, czym jest projekt “Karta Ostródzka”, w jaki sposób można ją uzyskać, a także jaki wzór formularzu pobrać dowiesz się na stronie http://www.ostroda.pl/jestem_mieszkancem/karta_ostrodzka

Źródło: Miasto Ostróda