Samorząd

BURMISTRZ ZBIGNIEW MICHALAK PODPISAŁ PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak podpisał dziś projekt budżetu na 2020 rok. Został on wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i po jej opinii zostanie przedstawiony Radzie Miasta celem uchwalenia Uchwały Budżetowej.

Jak powiedział w rozmowie z Meloradiem Burmistrz Zbigniew Michalak, w projekcie nie przewidziano podwyżki podatków. Jako, że w zeszłym roku była dość duża podwyżka, w tym roku więc nie powinna mieć miejsca. Co do ewentualnych kredytów Zbigniew Michalak powiedział:

Chcielibyśmy w przyszłym roku nie korzystać z kredytów. Mam nadzieję, że budżet jest tak skonstruowany, że nie będzie takiej potrzeby. Nie ukrywam, że jest to budżet bardzo oszczędny. W przyszłym roku nie będziemy mieli takiej subwencji jak do tej pory, nie będzie też wpływów z podatku PIT mieszkańców do lat 26. Boimy się, że podwyżka najniższego wynagrodzenia spowoduje to, że koszty będą nam rosły. Oczywiście takie problemy ma każdy samorząd wielkości Ostródy, a nawet większe miasta, dlatego, że na barki samorządów spłynęły bardzo duże koszty, które musimy pokryć w roku 2020.

W projekcie budżetu nie przewiduje się nowych inwestycji – przynajmniej na razie nie ma takich planów. Jeśli w ciągu roku pojawią się środki, wtedy Miasto będzie myśleć o nowych inwestycjach. Na razie trzeba skończyć te zaczęte. W budżecie przewidziano środki m.in. na nowy pomost na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Drwęckim, dokończenie ścieżek rowerowych czy remont ulicy Wybickiego.

Na tę chwilę musimy bardzo skromnie myśleć i marzyć o nowych inwestycjach. Najpierw musimy zabezpieczyć środki na oświatę, gdzie są największe koszty. Jeśli pokryjemy nasze zobowiązania, wtedy będziemy myśleć o nowych inwestycjach. Mam nadzieję, ze rok 2020 pokaże nam lepsze perspektywy i będziemy w stanie jeszcze coś zaproponować naszym mieszkańcom – kończy Burmistrz Zbigniew Michalak.

W projekcie budżetu dochody wyniosą 159 mln 090 tys. 677,11 zł, wydatki około 157 mln 612 tys. 997,11 zł, co da nadwyżkę w wysokości około 1 mn 477 tys. 680,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Poniżej projekt uchwały:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 159.090.677,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 145.949.378,91 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 13.141.298,20 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 157.612.997,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
a) wydatki bieżące 139.371.629,20 zł,
b) wydatki majątkowe 18.241.367,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 18.241.367,91 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19.794.018,54 zł zgodnie z
załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
– zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.477.680,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat
kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 745.600,00 zł na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 54.400,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim
programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art.
403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z późn. zm.):
a) dochody w wysokości 100.200,00 zł;
b) wydatki w wysokości 100.200,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych: dochody 1.544.251,00 zł; wydatki 1.544.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 165.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 460.000,00 zł.

§ 11.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach
publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian
w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie
działu oraz dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i
paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

REKLAMA