Samorząd

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII

Dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza Powiatu Ostródzkiego objęta została konkretną pomocą rzeczową w postaci środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. 

REKLAMA

Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło, uroczyście przekazali dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych łącznie: 19 laptopów, 1 500 sztuk maseczek jednorazowych, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 7 500 sztuk rękawiczek jednorazowych.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło informacji: Sabina Zdunek – kierownik zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej
Zdjęcia: Błażej Banaszkiewicz – Wydział Promocji Starostwa Powiatowego