Samorząd

CZY NAJMOWICZ SPRZEDAŁ DZIAŁKĘ PRZY PLACU TYSIĄCLECIA PO ZANIŻONEJ CENIE?

We wtorek został opublikowany Audyt Działalności Gminy Miejskiej Ostróda za lata 2014-2018. Został on sporządzony jako diagnoza sytuacji w gminie miejskiej. W ramach analizy i kontroli ujęto zagadnienia dotyczące realizacji istotnych, z punktu widzenia samorządu, zadań własnych. I tak, między innymi, zajęto się sprawą sprzedaży nieruchomości położonej przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego, do której doszło w 2014 roku. Na działce tej aktualnie kończy się budowa trzypiętrowej “Kamienicy przy rynku” sąsiadującej z ulicą Drwęcką.

REKLAMA

Szczegółowym postępowaniem objęto sprzedaż działki położonej w ścisłym centrum miasta, przy głównym placu. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży powstała w wyniku podziału jednej działki na dwie mniejsze. Podział ten został uzgodniony przez ówczesnego Burmistrza Miasta Ostróda – Czesława Najmowicza. Ze względu na wielowiekową historię miasta, obszar na którym zlokalizowana jest działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą zostać sprzedane po obniżonej cenie.

Jak możemy przeczytać w raporcie, nieruchomość została wyceniona na kwotę 2.890.500,00 zł brutto, która w wyniku udzielenia bonifikaty na podstawie w/w ustawy została obniżona o 50%, tj. do kwoty 1.445.250,00 zł brutto. Nabywcą nieruchomości zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Sp. z o.o..

Nie ulega wątpliwości, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się w obszarze chronionym i powinna podlegać pod przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednak w audycie znajdujemy jasne wskazanie, że w stosunku do działek, które powstały w wyniku podziału działki pierwotnej,  nie dokonano indywidualnego wpisu do rejestru zabytków, a co za tym idzie  – nieruchomość nie znajduje się w prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Rejestrze zabytków nieruchomych. Audytor wskazuje jednoznacznie, że uznanie całego układu urbanistycznego za zabytek nie powoduje jeszcze uznania za zabytek każdej położonej w nim nieruchomości.

Wobec powyższego audyt stawia w wątpliwość zastosowanie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy którego cena zbywanej nieruchomości została obniżona o 50%. Według przedstawiciela wykonawcy audytu taka bonifikata może być przyznana tylko w przypadku indywidualnego wpisu do rejestru zabytków. Nieruchomość na ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego nie zawierała takiego wpisu, znajdując się jedynie na obszarze chronionym.

– Intencją bonifikaty jest przyznanie nabywcy ulgi, która ma finalnie zostać wykorzystana na rewitalizację terenu. Nie należy się dziwić, że w przypadku nieruchomości, która nie posiada żadnych zabudowań takiego wpisu nie było. Taki wpis zawsze jest zamieszczany w księdze wieczystej. Wydruk z księgi wieczystej potwierdza brak jakiejkolwiek wzmianki o wpisie do rejestru zabytków. mówi przedstawiciel wykonawcy audytu, czyli firmy Curulis, zajmującej się doradztwem samorządowym. – Powyższe prowadzi do wniosku, ze nieruchomość została sprzedana z naruszeniem obowiązujących przepisów.

„Na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania związanego ze zbyciem działki nie zostały dopełnione obowiązki należytego zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości. Tym samym w niewłaściwy sposób zostały ustalone i opublikowane warunki zbycia nieruchomości, do czego Burmistrz Miasta Ostróda był zobowiązany na podstawie przepisów prawnych.” – możemy bezpośrednio przeczytać w omawianej publikacji.

W podsumowaniu wskazano, że postępowanie sprzedaży było prowadzone w bardzo szybkim tempie. W ciągu kilku miesięcy udało się dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znalezienie nabywcy i sprzedaż działki. Niemniej przeprowadzone procedury zostały zrealizowane z zachowaniem przewidzianych terminów i na tym etapie ciężko dopatrzeć się nieprawidłowości. Jednakże podstawowym uchybieniem, które zostało popełnione, było wadliwe zastosowanie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy którego cena zbywanej nieruchomości została obniżona o 50% w sposób nieuzasadniony. Jedowem 

“Prowadzi to do wniosku, że powyższa nieruchomość została sprzedana po zaniżonej cenie, czym wyrządzono szkodę w majątku Miasta Ostróda o wartości 1.445.250,00 zł i było wynikiem niedopełnienia obowiązków określonych art. 28 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższe uzasadnia podejrzenie popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 296 §3 w związku z art. 115 §6 kodeksu karnego” – czytamy w raporcie.

Art. 296 §1: Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zaznaczyć należy, że zaprezentowane w audycie opinie i twierdzenia, co prawda przygotowane przez kompetentnego audytora w oparciu o dokumenty pozostają  opinią jednostronną. Sami zainteresowani tj. ówczesny Burmistrz Czesław Najmowicz jak i Naczelnik Wydziału Małgorzata Trzcińska będą bez wątpienia mieli możliwość dowodzić swojej niewinności przed powołanymi do tego służbami. W świetle zaleceń audytora obecnym władzom miasta nie pozostawiono swobody oceny tych uchybień. O stwierdzonych wątpliwościach muszą powiadomić prokuraturę.

EM

Tutaj możecie zapoznać się całym 200 stronicowym audytem